LANBIDE-EKIMENAK ZENTRUAK 77.220,03€ KO DIRU-LAGUNTZA LORTU DU, ESKUALDEKO PROMOZIO EKONOMIKOA SUSTATUKO DUTEN 3 PROIEKTU LANTZEKO / LANBIDE-EKIMENAK OBTIENE UNA SUBVENCIÓN DE 77.220,03 € PARA DESARROLLAR 3 PROYECTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA COMARCAL

Lanbide Ekimenak, Gernika- Lumoko organismo autonomoak, urtero bezala, Bizkaia Orekan Sakonduz programan parte hartzen du, lehiakortasun territoriala sustatzeko helburuarekin. Bizkaiko Foru Aldundiak subentzionatzen duen programa honen bidez, eskualdeko lehiakortasuna hobetuko duten proiektuak bultzatzen dira, industria sektoreko enpresei bideratutako ekimenen bidez. Proiektu hauek Busturialdeako garapen ekonomikoaren plan estrategikoaren lan-ildoekin lerrokatuta daude eta inpaktu zuzena dute eskualdeko enpresen lehiakortasuna bultzatzeko, epe laburrean.

 

Aurten 3 proiektu subentzionatu dira Bizkaiko Foru Aldunditik:

 • Busturialdeako berrikuntza irekia: 23.707,52€
 • Salbide: 27.990€
 • Suspertu Digitala: 25.522,51€

BUSTURIALDEAKO BERRIKUNTZA IREKIA

Proiektu honen helburu nagusia, Egoin eta Maier enpresen erronkak definitzea da, berrikuntza irekiko prozesu baten bidez, soluzioak ezartzeko. Prozesu hau Bizkaiko Foru Aldundiko "BIOK" plataforman bideratuko da, enpresen erronkei nazioarteko mailan soluzioak eskaintzeko. Prozesu honen amaieran, nazioarteko mailan aurkeztu diren proposamen guztietatik hoberen aukeratuko da epaimahai baten bidez, Maier eta Egoin-en erronkei soluzio bat emateko eta bere organizazioetan ezartzeko. Lanbide-Ekimenak zentruak proiektu honen koordinazioa eramaten du prozesu osoan, Bermeoaldeko Behargintza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kolaborazioarekin.

 1. Maier-en erronka

  Nola integratu teknologia emergenteak plastikozko injekzio-prozesuan automobilaren barruko ingurumen-argiztapena hobetzeko eta, horrela,  erabiltzaileen segurtasuna handitzeko?

  +info

 2. Egoin-en erronka

       Nola neurtu eta kontrolatu zurezko eraikuntza industrializatuaren ingurumen inpaktua?

          +info

SALBIDE

Proiektu honek eskualdeko enpresen aktibazio komertziala bultzatzeko helburua du, bezero berriak bilatzeko eta merkatu-kuota handitzeko. “Salbide” proiektua oso baliagarri da, eskualdeko enpresek beharrizan handia dutelako merkatua dibertsifikatzeko, bezero gutxi batzuen dependentzia handia dutelako bere fakturazioan.

Ekimen honen bidez, parte hartzen duten enpresek merkatal prozedura egokiak ezarriko dituzte bere organizazioetan, salmentarako metodologia eta tresna berriekin. Horretarako, formazio ikastaro bat ere antolatu da enpresei zuzenduta. Era berean, enpresen bezero potentzialak identifikatuko dira eta ondoren kontaktatu egingo da, bilera komertzialak zehazteko.

Ondorioz, Gernikaldeako enpresek bezero berriak lortuko dituzte eta lehiakorragoak izango dira epe laburrean. Hauek dira gurre eskualdetik prozesu osoan parte hartzen ari diren enpresak:

 • DISEÑO DE BAÑO DISBAINU S.A.L. (URALDI)
 • LGK LOGÍSTICA S.L.
 • TÉCNICAS Y SOLUCIONES DE EMBALAJE S.L. (TEKSOLEM)
 • METALTERMICA GAI S.L.   

 SUSPERTZE DIGITALA 

Eskualdeko enpresen digitalizazioa sustatzeko proiektua da, ekintza desberdinen bidez. Honek dira diseñatu diren ekintzak enpresei zuzenduta:

-Teknologia berrien eta gaitasun digitalei buruzko formakuntza tailerrak

-Digitalizaziori buruzko jardunaldien antolakuntza

-Enpresen arteko bisita gidatuak, digitalizazioren soluzioak arrakastaz ezarri duten enpresetan

-Enpresei laguntzea digitalizazio planak subentzionatuz

-Enpresei laguntzea diru-laguntza publikoak eskatzen, digitalizazio jarduerak bideratzeko

Proiektuan honetan Bizkaiko 11 garapen agentziak parte hartzen dugu eta gure eskualdetik hainbat enpresa daude parte hartzen digitalizazioarekin erlazioa duten ekintza desberdinetan. Beraz, teknologia berriak erabikltzeko beharrizana duten enpresei, bere organizazioetan digitalizazioa ezartzeko ibilbide osoan lagunduko zaie.

 

 

 

Lanbide-Ekimenak, organismo autónomo del ayuntamiento de Gernika-Lumo, participa, como cada año, en el programa Bizkaia Orekan Sakonduz, con el objetivo de fomentar la competitividad territorial. A través de este programa subvencionado por la Diputación Foral de Bizkaia se impulsan proyectos que mejoren la competitividad de la comarca a través de iniciativas dirigidas a empresas del sector industrial o actividades conexas a la industria. Estos proyectos están alineados con las líneas de trabajo del Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Busturialdea y tienen un impacto directo en el impulso de la competitividad de las empresas de la comarca a corto plazo.
Este año se han subvencionado 3 proyectos desde la Diputación Foral de Bizkaia:
- Innovación abierta de Busturialdea: 23.707,52 €
- Salbide: 27.990 €
- Suspertu digitala: 25.522,51 €

INNOVACIÓN ABIERTA DE BUSTURIALDEA

 El objetivo principal de este proyecto es definir los retos de las empresas Egoin y Maier para implantar soluciones a través de un proceso de innovación abierta. Este proceso se canaliza a través de la plataforma BIOK de la Diputación Foral de Bizkaia, para ofrecer soluciones a nivel internacional a los retos de las empresas. Al final de este proceso, se elegirá, a través de un jurado, la mejor propuesta de todas las presentadas a nivel internacional para ofrecer una solución a los retos de Maier y Egoin; y posteriormente implantarlo en sus respectivas organizaciones. Lanbide-Iniciativas gestiona la coordinación de este proyecto a lo largo de todo el proceso, con la colaboración de Bermeoaldeko Behargintza y la Diputación Foral de Bizkaia.

 1.  El reto de Maier

           ¿Cómo integrar tecnologías emergentes en el proceso de inyección de plástico para mejorar la iluminación ambiental dentro del automóvil y aumentar así la               seguridad de los usuarios?

        +info

       2. El reto de Egoin

           ¿Cómo medir y controlar el impacto ambiental de la construcción industrializada de madera?

         +info

SALBIDE

Este proyecto tiene el objetivo de impulsar la activación comercial de las empresas para buscar nuevos clientes y aumentar la cuota de mercado. El proyecto Salbide es muy útil porque las empresas de la comarca tienen una gran necesidad de diversificar el mercado, ya que, tienen una gran dependencia de unos pocos clientes en su facturación.
Mediante esta iniciativa, las empresas participantes establecerán en sus organizaciones procedimientos comerciales adecuados con nuevas metodologías y herramientas de venta. Para ello, también se ha organizado un curso de formación dirigido a empresas. Asimismo, se identificarán los potenciales clientes de las empresas y posteriormente se contactará para determinar las reuniones comerciales. En consecuencia, las empresas de Gernikaldea obtendrán nuevos clientes y serán más competitivas a corto plazo. Las empresas de la comarca que participan en todo el proceso son las siguientes:

 • DISEÑO DE BAÑO DISBAINU S.A.L. (URALDI)
 • LGK LOGÍSTICA S.L.
 • TÉCNICAS Y SOLUCIONES DE EMBALAJE S.L. (TEKSOLEM)
 • METALTERMICA GAI S.L.

SUSPERTZE DIGITALA

Se trata de un proyecto para fomentar la digitalización de las empresas de la comarca a través de diferentes acciones. Las acciones diseñadas están dirigidas a las empresas:
- Talleres formativos sobre nuevas tecnologías y competencias digitales
- Organización de jornadas sobre digitalización
- Visitas guiadas entre empresas que han implantado con éxito soluciones de digitalización
- Apoyar a las empresas subvencionando planes de digitalización
- Apoyar a las empresas en la solicitud de subvenciones públicas para la realización de actividades de digitalización

En este proyecto participamos 11 agencias de desarrollo de Bizkaia y desde nuestra comarca participan varias empresas en diferentes acciones relacionadas con la digitalización. Por tanto, las empresas que necesiten digitalizarse serán apoyadas a lo largo de todo el itinerario de acciones de digitalización en sus organizaciones.

Bezela etiketatua - Etiquetado bajo :